Čo je to Liečivé divadlo?

Čo je to Liečivé divadlo?

Čo je to Liečivé divadlo?Koncept Liečivé divadlo vznikal na mojej ceste „sebapoznaním k herectvu a herectvom k sebapoznaniu“. Spája divadlo a osobný rozvoj. Vždy som vnímala divadlo ako spôsob svojej terapie. Prenikať do psychického života postáv, je ako postaviť sa pred zrkadlo vlastnej psychiky. Všetky potlačené emócie, myšlienkové vzorce, presvedčenia, ktorým veríme, všetky bloky a tiene vychádzajú na povrch. Často vyvolávajú silné emócie ako sú strach, hnev, odpor, pohŕdanie, hanbu, sebaľútosť, popieranie…

Myslím si, že uchopiť vnútorný život postavy, vcítiť sa do nej, zhmotniť ju a „vdýchnuť jej život“, predpokladá dôkladnú prácu na sebe samom ako hercovi. Predpokladá poznanie svojho psychofyzického aparátu – teda celej svojej bytosti. Rozumieť jemným prepojeniam a nuansám v psychike a v tele. Je to o celostnom prístupe k bytosti. Čím hlbšie prenikáme cez vrstvy svojich vlastných presvedčení, myšlienkových vzorcov, blokov a zranení k svojej podstate, tým lepšie rozumieme nielen sebe, ale aj ostatným. Čím hlbšie ideme, tým intenzívnejšia je práca sebaliečenia : uvedomovania si, príjmania, transformácie, rastu…

V tomto poznaní sa otvárajú dvere do sprirituálnej roviny, kde človek chápe nielen seba, ale začína vnímať prepojenie s celým okolitým svetom. Predpoklad k rozšírenému vedomiu je sebapoznanie a liečenie svojich osobných blokov, ktoré nám bránia žiť plnohodnotne a napojiť sa na vnútorné zdroje. Prenikaním cez vrstvy presvedčení, myšlienkových vzorcov, emočných a psychických zranení a blokov sa dostávame bližšie k pravde – k tomu, kým sme, k svojej jedinečnej esencii. A keď sa spojíme s jadrom svojho bytia vtedy sme opäť celý. Vo svojej sile a pravde. Tvoriví, autentickí a slobodní.

Ciest k sebapoznaniu, vedomému rozvoju a spirituálnemu rastu je mnoho. Každý si vytvára svoju vlastnú. Tá moja je Liečivé divadlo. Vychádzam zo svojich skúseností z divadelnej praxe, vedenia divadelných skupín, z meditačnej praxe, z umeleckých terapií, desiatok workshopov a seminárov zameraných na seba-liečenie a vedomý rozvoj, a z odbornej aj záujmovej literatúry.

Moji najväčší majstri v živote sú ľudia, ktorí mi zrkadlili moje tiene – všetci tí, ktorí mi „nesadli, zranili ma, ublížili mi, oklamali, zradili, využili, opustili….“ Tí všetci mi ukázali to, na čo v mojom vnútri treba zamerať pozornosť, s čím treba pracovať.

Čo je to Liečivé divadlo? Liečivom divadle využívam rôzne techniky a metódy zamerané na všetky roviny osobnosti: fyzickú, emočnú, psychickú a spirituálnu. Cieľom je vždy návrat k sebe, k spojeniu sa so svojou esenciou.

V prvom rade sa treba napojiť na svoje telo. To je tá najzákladnejšia vec, na ktorú sa zameriavam. Cez intuitívny tanec, autentický pohyb, dynamické meditácie, rôzne herecké techniky a vlastné cvičenia vediem ľudí k bytiu tu a teraz vo svojom tele. Byť si vedomý všetkého, čo sa v tele deje, cítiť ho. Prítomný okamih, pociťovaný zmysel… Už samotný tento stav jednoty bytia je liečivý. A na tomto je postavené celé Liečivé divadlo. Byť v jednote so samým sebou, celou svojou bytosťou a s okolitým svetom.

Ďalšie úrovne sa navzájom prelínajú a nadväzujú na seba. Práca s emóciami, ich prežívanie, vyjadrovanie, vytváranie si odstupu, pozorovanie…, to je ďalšia rovina, ktorá nás hlbšie spája s pravdou. Byť úprimný sám k sebe, vedieť pomenovať čo cítim, vedieť to vyjadriť. Táto časť práce otvára „pandorinu skrinku“ – všetky nevyjadrené a potlačené emócie. Tu sa človek dostáva často do minulosti a začína nachádzať spojenia s minulými zážitkami a súčasnou situáciou. Otvárajú sa témy ako zranené vnútorné dieťa, vzťahy s rodičmi, ranné zážitky z detstva….Častokrát sa dostávame k limbickému odtlačku, kde treba prepísať zápis vytvorený. Osvetľujú a zvedomujú sa zranenia, bloky, presvedčenia, ktoré si nesieme z minulosti a ktoré nám ovplyvňujú život. Je to fáza liečenia emočného. Keď odpúšťame. Púšťame minulosť. Vychádzame z roly obete a berieme si naspäť svoju silu.

Na psychickej úrovni bytosti objavujeme archetypy, ktoré nám dávajú komplexný obraz psychiky človeka. Archetypy sú mapou ktorá nás vedie k pochopeniu a uvedomeniu. Je to vedomá práca prepájania telesného, emočného a mentálneho v nás. Integrujeme poznatky a prežitky, objavujeme ďalšie možnosti. Prichádzame na svoje stereotypy, návyky a presvedčenia, ktoré nám ovplyvňujú každodenný život. Učíme sa vedome si voliť slová, myšlienky, pracujeme s pozornosťou. Uvedomujeme si moc, akou tvoríme realitu. Prehlbujeme bytie v bdelej prítomnosti. Už nereagujeme, ale jednáme. Jednanie z celistvosti je vyjadrením pravdy.

Spirituálna úroveň nám odhaľuje hlbšie súvislosti. Sme tvorcami reality. Nachádzame nevyčerpateľný zdroj energie. Máme prístup k vnútornej múdrosti a intuícií. Sme v spojení so svojou podstatou. Liečime /sa/ a prinášame svetlo. Všetky úrovne bytosti sú úzko prepojené, navzájom súvisia a nemožno ich oddeľovať. Ak vyliečime niečo na jednej úrovni, automaticky vidíme a cítime zmenu na všetkých ostatných.

V Liečivom divadle venujeme pozornosť hlavne koreňom. Čím hlbšie a zdravšie korene máme, tým silnejší sme, a tým viac môžeme rásť. Pracujeme v bezpečnom úzkom kruhu ľudí, ktorí sa navzájom podporujú. Zdieľanie je nedeľnou súčasťou Liečivého divadla. Všetci sme si navzájom učiteľmi a zároveň sme všetci žiakmi. Témy, ktoré účastníci Liečivého divadla prinášajú sú kostrou pre improvizácie a námetom pre divadelné predstavenia. Herci /účastníci/ zažívajú svoju terapiu počas stretnutí a diváci na predstavení. Na základe Liečivého divadla vznikla divadelná skupina Théaterapia, ktorú vediem. Tvoríme autorské predstavenia odrážajúce vnútornú esenciu a inšpirujúce k hľadaniu svojej podstaty.

Kristína Sihelská

 

Nenechajte si újsť zážitkový seminár Liečenie divadlom – cesta k tvorivosti, slobode a vedomému bytiu v prítomnosti.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *